Spiritualita kongregace

Spiritualita sester sv. Hedviky je formována na základě charismatu otce zakladatele Služebníka Božího Roberta Spiskeho, Řehole sv. Augustina a Stanov kongregace. Skrze řeholní zasvěcení (tzn. evangelní rady: čistotu, chudobu a poslušnost) sestry odpovídají na Boží volání k životu pro Boha a jeho dílo a věnují se službě těm, kdo to potřebují.

Po Písmu svatém, jako nejvyšší normě řeholního života, je pro sestry pramenem a směrnicí Řehole sv. Augustina, která je zcela formována duchem Skutků apoštolských. Společný život v komunitách sester sv. Hedviky má mít podobu prvotní církve, kde věřící tvořili jedno srdce a jednu duši v Bohu. (Sk 4,32)

Podle Stanov je řeholní život formován v duchu Matky Boží Panny Marie, která je svou pokornou ​​oddaností vzorem služby a jíž sestry projevují zvláštní úctu. Jako vnější znamení této úcty nosí modrý závoj.


Hlavní patronkou Kongregace je svatá Hedvika Slezská. Sestry sv. Hedviky se snaží napodobovat svou patronku v nekompromisním přijetí a konání Boží vůle, v lásce k eucharistii, v naslouchání Písmu svatému, v ochotě zaplatit jakoukoli cenu za vzrůst Boží lásky a v praktikování modlitby a askeze. Svatá Hedvika, která sloužila všem potřebným, zejména chudým, nemocným a vězňům, je jako patronka Kongregace pro všechny sestry skvělým příkladem. Sestry sv. Hedviky se každý den modlitbou obracejí ke své ochránkyni a snaží se podle svých schopností sloužit bližním v obětavé lásce jako ona.

Kongregace se také zvláštním způsobem zasvěcuje Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jako svoji ochránkyni uctívá Nejsvětější, bez poskvrny počatou Pannu a Matku Boží Marii, jejího snoubence svatého Josefa, svatého Augustina a svatého Františka Saleského.

                                                              +++++++                           

Z kázání zakladatele Služebníka Božího Roberta Spiskeho  při řeholních slibech sester sv. Hedviky:

 

„Bůh vás ustanovil od staletí! Víte přece, že vaše povolání nepochází od vás, ale od Boha. Bůh si vás vyvolil před stvořením světa, před vznikem času, oddělil vás ve svých plánech od velkého množství lidí a připravil pro vás příbytek v úkrytu jeho hořící lásky. Dlužíte Bohu vděčnost za to, že vás vede skrze vaše povolání do nebe. Řeholní život má smysl pouze tehdy, když je to reakce - s láskou - na hlas volajícího. Láska -  jaké slovo v tomto světě bez lásky; v době, kdy se používá, je na jazyku, na rtech, ale není v srdci. Svět plný hádek, žárlivosti a nelásky je hrdý na to, že má více znalostí, ale nemá představu o ctnosti, která přibližuje nebe zemi a zem nebi.“

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014