Současnost

Začátkem roku 1990 podaly sestry žádost o navrácení břežanského zámku. S platností od 1. srpna 1991 byl Kongregaci sester sv. Hedviky vrácen dům i s přilehlými hospodářskými budovami a parkem. Kongregace sester sv. Hedviky poté uzavřela s tehdejším Ústavem sociální péče pro mládež nájemní smlouvu, která byla obnovována vždy na dobu jednoho roku. V roce 2001 byla uzavřena nájemní smlouva na dobu třiceti let. V roce 2020 byla prodloužena o 10 let – do roku 2041. V současné době se organizace poskytující sociální službu osobám se zdravotním postižením nazývá Zámek Břežany, p.o. a jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

výuka náboženství

V prvním patře severního křídla zámku, které opět mohly sestry obývat, obnovily kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dne 13. října 1990 kapli vysvětil biskupský vikář Ludvík Horký za účasti mnoha kněží, generální představené matky Michaely Andörfer, sester sv. Hedviky ze všech provincií i sester z jiných kongregací, obyvatel a zaměstnanců Domova a velkého počtu lidí z širokého okolí. Při této slavnostní mši svaté oficiálně obnovily své sliby a přijaly řeholní šat tři sestry, které byly přijaty tajně v době komunistické totality – S. M. Monika Změlíková, S. M. Zdislava Olšová a S. M. Anežka Kozubíková. V lednu roku 1991 postihla malé společenství těžká zkouška. Sestra Zdislava, která ve službě doprovázela dítě do nemocnice, tragicky zahynula ve věku 39 let při havárii sanitky. Na pomoc oslabenému konventu pak matka generální posílala na určitou dobu sestry z jiných provincií. V srpnu 1991 přišla pro doplnění konventu sestra Amata Janecka z katovické provincie, která se později stala novicmistrovou. V roce 1996 se do břežanského kláštera vrátilo posledních sedm sester z Mukařova. V období porevoluční svobody složily věčné sliby tři nové sestry. V současné době je v břežanském klášteře šest sester.

stará prádelnaprádelna nová

 

 

 

Po navrácení majetku sestry zahájily celkovou rekonstrukci zámku a přilehlých hospodářských budov. Pokračovaly v započaté generální opravě havarijního stavu fasády, následně přistoupily k výstavbě lůžkového výtahu a plynofikaci všech objektů areálu. Současně bylo nutné řešit havarijní stav sociálních zařízení a zatékajících odpadů do zdí na mnoha místech v zámku a rovněž účelné využití přilehlých hospodářských budov. Teprve když se podařilo odstranit havarijní situace v domě a v hospodářských budovách zrealizovat zázemí pro zájmové a aktivizační činnosti obyvatel (čímž se uvolnily prostory v zámku), se mohlo přikročit k postupné realizaci nejpotřebnějšího projektu - k novému dispozičnímu uspořádání pobytových prostor zámku na ucelené byty přizpůsobené potřebám obyvatel.

staré ložnicerekonstrukce ložnice na domácnostinové pokoje na domácnostinová jídelna na domácnosti

samostatný byt

V budově zámku do roku 2018 vzniklo 14 ucelených domácností, které v současné době obývá 112 klientů Domova. Z důvodu transformace sociálních služeb v Zámku Břežany p.o. a s tím souvisejícím snižováním počtu klientů Kongregace opět stavebně upravuje domácnosti k vytvoření většího soukromí pro klienty. Rovněž mohl vzniknout z kolektivní jídelny společenský sál s obrazy šlechtických majitelů zámku, na kterém se z převážné části finančně podílela Kongregace. V roce 2005 proběhla rekonstrukce kuchyně, v roce 2018 rekonstrukce vnitřního vodovodu a v roce 2019 rekonstrukce prádelny, dvou chodeb v přízemí včetně výměny radiátorů a rekonstrukce vestibulu včetně sociálního zařízení pro zaměstnance a návštěvy.

výhled do vnitřního nádvořínový společenský sál k setkávánízámecká chodba

V prostorách bývalých hospodářských budov se v současné době nachází Denní stacionář, zřízený jako nová služba Zámku Břežany p.o. od roku 2013, dále dílny pro aktivizační činnosti (např. keramická, tkalcovská, rukodělná), kanceláře a dva samostatné byty pro 5 klientek. V podkroví hospodářských budov a ve své zahradě zvané „Emauzy“ sestry vytvořily zázemí pro duchovní obnovy a setkávání různých skupin, které této nabídky v hojné míře využívají. Tyto návštěvy jsou přínosem i pro zdejší obyvatele, vytváří krásné prolínání světů. Vzniká pravdivá integrace lidí s postižením s lidmi bez handicapu, kterým vzájemné setkání přináší velké obohacení. Otevřením zámeckého parku pro veřejnost v roce 2018 se taktéž více otevřela cesta k prolomení bariér mezi vesnicí a zámkem. Rády sem přicházejí rodiny s dětmi podívat se na zvířátka a projít se parkem, při čemž dochází k přirozenému setkávání se zdejšími obyvateli.

Emauzy-zahrada sesterpříměstský táborduchovní obnova pro manžele