Květná neděle

„Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech! Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: Kdo je to? Ze zástupu jim odpovídali: To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“ (Mt 21,9-11)

„Máte citlivé, úzkostlivé svědomí, a přesto se dopouštíte těžkých hříchů. Vážíte si stydlivosti a skromnosti, a přesto ukazujete neslušně rozpustilou tvář, abyste se zalíbili světu. V hloubi srdce se bojíte účastnit určitých světských zábav, a přesto odpíráte milosti a účastníte se jich.“

P. Robert Spiske, r. 1866

Takto Ježíše vítali, opravdu neuvěřitelně. Za několik dní budou ti samí lidé volat: „Ukřižuj ho!“ Musíme si dávat pozor na dvojsmyslná slova, prázdné řeči, snahu zalíbit se „velkým“ tohoto světa. Pokud cítíme a mluvíme tak jako Ježíš, pak máme přístup k milosti.

Pane, nauč mě mluvit prostě.

Z knihy: Dulik, M.: W drodze ku Wielkiej Nocy ze Sługą Bożym ks. Robertem Spiske, přel. S. Františka.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014