Naplňování charizmatu

Řeholní společenství je především duchovní rodinou těch, kdo byli povoláni a zasvětili svůj život Bohu: „Nejprve hledejte Boží království, vše ostatní vám bude přidáno!“ jasně říká Mistr těm, kdo mu naslouchají. Tato výzva v sobě nutně obsahuje také rozměr svědectví a sdílení poznávaného bohatství Boží milosti. Ježíš  Kristus je stejný včera, dnes i  navěky. Je tedy třeba moudře rozvíjet to, co se osvědčilo ve zkouškách časů minulých a objevovat skrze znamení dnešní doby cesty ke Kristu.

KapleV návaznosti na své charisma, které spočívá ve vícero podobách služby, vnímaly sestry sv. Hedviky po navrácení  zámeckého areálu jako základní rozměr služby obnovit v domě kapli a vytvořit obyvatelům Zámku Břežany, p.o., Domova pro osoby se zdravotním postižením, jeho celkovou přestavbou příjemné domácí prostředí pro bydlení a současně zázemí pro výuku a zájmové činnosti v přilehlých hospodářských budovách. Kromě této nutné materiální pomoci, která s Boží pomocí dochází do závěrečné fáze, poskytují sestry obyvatelům možnost slavit mši svatou v klášterní kapli, čehož mnozí z nich s nadšením téměř denně využívají. Také některé z nich připravují na křest a na první sv. přijímání. (Následná horlivost prvokomunikantů by mohla být příkladem dnešní mládeži.)

KřestPrvní svaté přijímání

Při farních poutích je vždy v doprovodu sester zapojeno i několik děvčat z Domova. Sestry donedávna v Domově sloužily v různých pracovních zařazeních - na oddělení jako zdravotní sestry nebo ošetřovatelky, ve výchovné činnosti a v kuchyni. Vzhledem k potřebám komunity (péče o starší sestry) a náročnosti zajišťování stavebních úprav objektu je v současné době v Domově zaměstnána jedna sestra jako vychovatelka (novicka už se taky připravuje na nástup do práce).

Služba v DomověSlužba v DomověSlužba v DomověSlužba v Domově

Vedle služby lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, postižením jsou sestry činné také ve farnosti. Jedna sestra vyučuje náboženství na místní základní škole. Sestry rovněž zajišťují péči o farní kostel, při větších úklidech a výzdobě kostela organizují brigádu, do níž se zapojují i lidé z vesnice, kteří do kostela nechodí, nebo jen zřídka. Tuto službu však vykonávají rádi a obětavě a sami se o ni předem hlásí.

Výuka náboženstvíBrigáda v kosteleBrigáda v kosteleKvětinová výzdoba

Dále sestry vykonávají sakristijní a varhanickou službu a vedou chrámový sbor. Jedna sestra již několikrát vypomáhala farnímu týmu FATYM z Vranova nad Dyjí při lidových misiích.

Varhanická službaChrámový sborVýpomoc na misijích

Mezi zmíněnými činnostmi sester není možné opomenout nenápadnou, ale zároveň nejdůležitější službu „zasloužilých sester“ – službu modlitby. Tyto sestry, ve věku nad 90 let, vytrvale prodlévají v blízkosti Pána a vyprošují všem jeho požehnání.

Služba modlitby Služba modlitby

V současné době vnímá Kongregace jako potřebný rozměr služby vytvářet zázemí pro  prohloubení duchovního života. K tomuto účelu byla v  půdní vestavbě bývalé hospodářské budovy vybudována přednášková místnost s kapličkou, kde se uskutečňují duchovní obnovy, přednášky, setkávání  mládeže, manželů či jiných skupin. Současně se k účelu poskytnutí takovéhoto zázemí postupně upravuje prostředí bývalé zelinářské zahrady s vlastním domkem. Areál dostal název EMAUZY. Krásným znamením byla „otevírací akce“ první části - hostina při přijetí novicky do Kongregace v roce 2007.

Emauzy Emauzy Emauzy

Modlitba

„Pane, chraň mne před pokušením nějak Tě „vylepšovat“.
Vím, že já sama se musím měnit.
Ty jsi měřítko správnosti mého smýšlení a jednání,
podle Tebe musím utvářet a proměňovat svou mysl i své srdce.
Prosím Tě o dar věrnosti,
protože vím, jak těžké je obstát,
jak obtížné je zachovat věrnost Tobě spolu s věrností vlastní době
a člověku dnešních dnů, k němuž mne posíláš.
Dej mi pravé poznání,
které spočívá ve znalosti Tvého tajemství.
Dej mi znalost toho,
jak Tě uvádět do života dnešních mužů a žen, dětí a mládeže
a využívat spletitých komunikačních mechanismů,
jak to požaduje dnešní doba.
Dej mi sílu,
abych dokázala čelit pokušení nějak Tě „vylepšovat“ a „doplňovat“.
Ty jsi stejný včera, dnes i na věky…“
(Lectio Divina)

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014